صفحه نخست - آرشیو - دریافت فایل - آموزش نيروي انساني - معرفی - تماس - روساي واحدها و مراكز منطقه - جستجو - RSS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دريافت فايل

(۶ / ۶ / ۱۳۹۲ ) دريافت جدول پيگيري اسناد اراضي واحدها و مراكز منطقه هفت
(۲۵ / ۴ / ۱۳۹۲ ) آمار بخشهاي مختلف حوزه دانشجويي موضوع نامه مورخ 25/04/92
(۲ / ۴ / ۱۳۹۲ ) فرم دريافت مشخصات دانشجويان بورسيه
(۲۶ / ۳ / ۱۳۹۲ ) دريافت فايل آخرين وضعيت پروژه هاي عمراني واحدهاي منطقه 7
(۲۶ / ۳ / ۱۳۹۲ ) دريافت منشور اخلاق پژوهش
(۱۹ / ۳ / ۱۳۹۲ ) دريافت فرم آمار دوره هاي آموزش ضمن خدمت در سه ماهه نخست سال 1392
(۱۲ / ۳ / ۱۳۹۲ ) دريافت فرم درخواست ماموریت یا انتقال ویژه اعضای هیات علمی واحدهای استان کرمان
(۲۸ / ۲ / ۱۳۹۲ ) دريافت فايل اسامي كاركنان متقاضي استفاده از شرايط بخشنامه 50/305630 مورخ 91/09/13 ادامه تحصيل
(۲۲ / ۲ / ۱۳۹۲ ) دريافت فايل آمار كلي نيمسال دوم92-91
(۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۱ ) دريافت فرم آمايش آموزش عالي استان
(۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۱ ) دريافت فرم درخواست تغيير فوق العاده مخصوص جذب براي سال 1392
(۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۱ ) فايل pdf تقويم آموزش هاي كوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامي منطقه هفت در سال 1392
(۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل مربوط به ارزيابي مدارس و آموزشكده هاي سما
(۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۱ ) فرم هاي عملكرد برگزاري دوره هاي كوتاه مدت در نيمسال دوم 1391( گزارش شش ماهه دوم سال ) آموزش نيروي انساني
(۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل آمار آموزشكده و مدارس سما
(۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل جديد اعلام مانده حساب هاي بانكي به تفكيك جاري و سپرده بر اساس كد واحد
(۲۸ / ۹ / ۱۳۹۱ ) دريافت فرمهاي تبديل وضعيت هيات علمي از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي
(۲۸ / ۹ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل اطلاعات روسا و معاونان
(۲۷ / ۹ / ۱۳۹۱ ) دريافت فرمهاي مربوط به سهميه 10 درصدي جهت ادامه تحصيل مربيان در مقطع دكتري تخصصي
(۳۰ / ۸ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل آمار شاخص هاي طرح استراتژيك
(۱۵ / ۸ / ۱۳۹۱ ) دريافت فرمهاي جديد ارتقاء مرتبه اعضاي هيات علمي
(۱۵ / ۸ / ۱۳۹۱ ) دريافت شیوه نامه اجرایی آئين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت‌علمي
(۷ / ۸ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل اينفوگرافي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي
(۳ / ۸ / ۱۳۹۱ ) دريافت فرمهاي مربوط به گزينش اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي ( تمام وقت - نيمه وقت - حق التدريس )
(۲۳ / ۷ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل آمار كلي نيمسال اول 92-91
(۲۳ / ۷ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل گزارش فعاليت ها و عملكرد حوزه دانشجويي - يك ماهه - شش ماهه - سالانه
(۱۷ / ۷ / ۱۳۹۱ ) فرمهاي شماره 1و2 و 3 و فرم برنامه هاي آتي پژوهشي مربوط به انتصاب و تمديد حكم معاونين پژوهش و فن آوري واحدها
(۱۰ / ۷ / ۱۳۹۱ ) فايل آمار هيات علمي طرح جامع آموزشي
(۲۸ / ۶ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل طرح جامع آموزشي دانشگاه(اصلاح شده)
(۶ / ۶ / ۱۳۹۱ ) دريافت فرم وضعيت ساختمانهاي در حال احداث ( نيمه تمام )
(۲۸ / ۳ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل آمار دانشجويان انصرافي و اخراجي
(۲۷ / ۳ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل آمار دانشجويان و كاركنان
(۲۰ / ۳ / ۱۳۹۱ ) فرم عملكرد برگزاري دوره هاي كوتاه مدت درسه ماهه اول 1391آموزش نيروي انساني
(۱۱ / ۳ / ۱۳۹۱ ) دريافت فرمهاي مربوط به همكاري با ستاد زيست فناوري
(۱۹ / ۲ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل آمار نقل و انتقالات دانشجويي
(۱۸ / ۲ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل آمار فضاهاي فرهنگي، ورزشي و خوابگاهي
(۱۸ / ۲ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل آمار دانشجويان بومي و غيربومي
(۱۲ / ۲ / ۱۳۹۱ ) دريافت فرم فرم داوري نوآوري
(۳۱ / ۱ / ۱۳۹۱ ) دريافت فايل آمار كلي نيمسال دوم 91-90
(۲۲ / ۱ / ۱۳۹۱ ) دريافت فرم گزارش مالي مسابقات منطقه اي و سراسري
(۲۱ / ۱ / ۱۳۹۱ ) دريافت فرم عنوان رشته ، تعداد هيات علمي و جمعيت دانش آموزي
(۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۰ ) فايل pdf كتاب تقويم آموزش هاي كوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامي منطقه هفت در سال 1391
(۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۰ ) دريافت فايل ليست تغييرات بخشنامه بستن حساب سال 90 و چك ليست ارزيابي
(۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۰ ) دريافت فرم درخواست مرخصي بدون حقوق اعضاي هيات علمي
(۳ / ۱۱ / ۱۳۹۰ ) بانك اطلاعاتي مدرسين دوره هاي آموزش ضمن خدمت
(۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۰ ) دريافت فايل آمار دانشجويان و مشخصات كاركنان و هيات علمي
(۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۰ ) دريافت فرم فراخوان جذب و استخدام هيات علمي
(۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ ) دريافت فايلهاي تبيين فرآيندهاي تنظيم اسناد برنامه و بودجه استاني و تدوين نهايي سند برنامه پنجساله (94-90) استان كرمان
(۱۱ / ۸ / ۱۳۹۰ ) فرم هاي ارزشيابيي عملكرد معاونين دانشجويي واحدها/مراكز
(۴ / ۸ / ۱۳۹۰ ) دريافت فايل آمار كلي نيمسال اول 91-90
(۲۷ / ۷ / ۱۳۹۰ ) دريافت فايل آيدي كارت مسابقات ورزشي منطقه هفت
(۲۳ / ۶ / ۱۳۹۰ ) دريافت فايلهاي مربوط به جشنواره علمي، پژوهشي، فناوري منطقه
(۳ / ۶ / ۱۳۹۰ ) دريافت فرمهاي شماره 1،2و3 بخشنامه 284510/73 مورخ 01/10/86 مربوط به انتصاب و تمديد حكم معاونين پژوهش و فناوري
(۳۰ / ۵ / ۱۳۹۰ ) فرم درخواست جذب هيات علمي بصورت استخدام ،‌بورسيه ،‌طرح مشمولين
(۱۰ / ۵ / ۱۳۹۰ ) دسترسي به آخرين بخشنامه هاي حوزه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي
(۹ / ۵ / ۱۳۹۰ ) فرمهاي مخصوص معاونين جديدالانتصاب
(۲۷ / ۴ / ۱۳۹۰ ) فرم اطلاعات سامانه نقل و انتقالات دانشجويي
(۱۸ / ۴ / ۱۳۹۰ ) مدارك لازم جهت پذيرش در مسابقات سراسري ورزشي
(۱۱ / ۴ / ۱۳۹۰ ) فرم هاي اراضي و ساختمان ها(معاونت عمراني)
(۲۱ / ۲ / ۱۳۹۰ ) دانلود فايل آمار دانشجويان غيرايراني
(۸ / ۲ / ۱۳۹۰ ) دريافت فايل اطلاعات شبكه علمي كشور
(۶ / ۲ / ۱۳۹۰ ) دريافت فايل Summery : خلاصه آمار واحدهاي علوم و تحقيقات
(۶ / ۲ / ۱۳۹۰ ) دريافت فايل NoStdMajors:ليست رشته هاي فاقد دانشجو
(۲۹ / ۱ / ۱۳۹۰ ) دريافت فايل آمار كلي نيمسال دوم 90-89
(۲۵ / ۱۲ / ۱۳۸۹ ) نرم افزار اصلاح اشكالات نرم افزار حسابداري جهت بستن حساب
(۸ / ۱۲ / ۱۳۸۹ ) دريافت فرم ماموريت كاركنان و هيات علمي
(۲۳ / ۱۱ / ۱۳۸۹ ) برگزاري اولين جشنواره پژوهشي و فناوري دانشگاه و نمايشگاه سراسري برترين آثار پژوهشي و فناوري
(۷ / ۱۱ / ۱۳۸۹ ) ليست اعضاي هيات علمي با مرتبه مربي با حداقل 2 مقاله ISI
(۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۹ ) نقشه جامع علم و تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران تا سال 1404
(۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۹ ) فايل عناوين عناوين اولويتهاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 1389
(۲۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ ) راهنماي استفاده از نشان دانشگاه آزاد اسلامي
(۲۰ / ۱۰ / ۱۳۸۹ ) فرمهاي مربوط به گزارش ماموريت روساء ، معاونين و كاركنان
(۷ / ۱۰ / ۱۳۸۹ ) اسناد مناقصه MCU(RMX) Polycom 1500
(۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹ ) فايل آمار مرخصی روسا و معاونين واحدها
(۲۷ / ۹ / ۱۳۸۹ ) اطلاعات مورد نياز جهت تدوين تقويم آموزشهاي كوتاه مدت سال 1390
(۱۵ / ۹ / ۱۳۸۹ ) فرمهاي در خواست ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي منطقه هفت
(۱۱ / ۹ / ۱۳۸۹ ) فرم تواشيح رئيس منطقه جهت متقاضيان عضويت هيات علمي استان كرمان
(۶ / ۹ / ۱۳۸۹ ) بخشنامه شرايط و مدارك مورد نياز جهت راه اندازي و تصويب رشته هاي جديد
(۳ / ۹ / ۱۳۸۹ ) دريافت فرم تبديل وضعيت استخدام براي هياتهاي اجرايي جذب استان
(۲۹ / ۸ / ۱۳۸۹ ) دريافت فرمهاي تبديل وضعيت هيات علمي از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي
(۲۲ / ۸ / ۱۳۸۹ ) شيوه نامه ثبت نام پذيرفته شدگان اتباع خارجي
(۱۹ / ۸ / ۱۳۸۹ ) آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي ،‌پژوهشي و فناوري شماره 16746 مورخ 25-10-87
(۱۵ / ۸ / ۱۳۸۹ ) دريافت فايل گزارش فعاليتها و برنامه هاي فرهنگي اجرا شده در واحد از مهر 88 تا مهر 89
(۶ / ۸ / ۱۳۸۹ ) فايل آمار كلي نيمسال اول 90-89
(۴ / ۸ / ۱۳۸۹ ) دريافت فايل اولويت هاي تحقيقاتي نظام نامه توسعه پژوهش ورزش كشور
(۳ / ۸ / ۱۳۸۹ ) فرم هاي گزارش يك ماهه عملكرد آموزش نيروي انساني
(۲۰ / ۷ / ۱۳۸۹ ) دريافت فايل مربوط به مديران پژوهشي و پژوهشگران برتر
(۱ / ۷ / ۱۳۸۹ ) دريافت فرم تقاضاي انتقال دانشجوياني كه كلاسهاي آنها به حد نصاب نرسيده است
(۲۳ / ۶ / ۱۳۸۹ ) دريافت فرم وضعيت اراضي و ساختمانهاي بهره برداري شده و پروژه هاي در دست احداث
(۱۸ / ۶ / ۱۳۸۹ ) بخشنامه تفويض اختيارات كميسيون موارد خاص به واحدهاي بزرگ،بسيار بزرگ و جامع
(۱۶ / ۶ / ۱۳۸۹ ) فايل آمار نقل و انتقالات دانشجويي
(۶ / ۶ / ۱۳۸۹ ) فايل اكسل شاخص هاي فناوري اطلاعات
(۹ / ۵ / ۱۳۸۹ ) فايل ليست خودروهاي موجود
(۹ / ۵ / ۱۳۸۹ ) فايل آمار افراد شاغل
(۴ / ۵ / ۱۳۸۹ ) آمار آزمون كارداني پيوسته
(۳۱ / ۴ / ۱۳۸۹ ) آمار آزمون
(۳۱ / ۴ / ۱۳۸۹ ) فرم وضعيت امنيتي سرورها
(۸ / ۴ / ۱۳۸۹ ) پوستر همايش منطقه اي روابط عمومي ( فرصتها و تهديدها )‌واحد بندرلنگه
(۸ / ۴ / ۱۳۸۹ ) فايل صندوق رفاه
(۱۹ / ۳ / ۱۳۸۹ ) فرمهاي جديد جذب استخدام هيات علمي جهت كميته هاي هيات جذب استاني
(۶ / ۳ / ۱۳۸۹ ) آشنائي با ماليات بر ارزش افزوده براي فعالان اقتصادي
(۲۶ / ۲ / ۱۳۸۹ ) آمار طرح استراتژيك
(۱۱ / ۲ / ۱۳۸۹ ) فايل آمار كلي نيمسال دوم 89-88
(۷ / ۲ / ۱۳۸۹ ) بانك اطلاعاتي اساتيد و اعضاء هيات علمي
(۵ / ۲ / ۱۳۸۹ ) فايل افتخارات و دستاوردهاي برجسته حوزه پژوهشي واحد
(۱ / ۲ / ۱۳۸۹ ) فايل اطلاعات دانشجويان جهت دريافت يارانه هاي نقدي
(۲۹ / ۱ / ۱۳۸۹ ) برنامه چهارم توسعه
(۲۶ / ۱ / ۱۳۸۹ ) فرمهاي سنجش و نظارت
(۲۱ / ۱ / ۱۳۸۹ ) نحوه برگزاري گردهمايي علمي در دانشگاه آزاد اسلامي
(۱۸ / ۱ / ۱۳۸۹ ) فايل آمار دانشجويان رشته هاي علوم انساني
(۱۶ / ۱ / ۱۳۸۹ ) تقويم 89 آموزش هاي كوتاه مدت منطقه هفت
(۲۳ / ۱۲ / ۱۳۸۸ ) فرم مربوط به اجراي طرح استراتژيك مراكز كوهبنان و هرمز
(۱۲ / ۱۲ / ۱۳۸۸ ) طرح توجيهي تاسيس مراكز تحقيقاتي
(۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۸ ) اسناد مناقصه MCU سخت افزاري
(۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۸ ) فرم پست الكترونيك هيات رييسه
(۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۸ ) فرم اطلاعات نرم افزار آموزش و شهريه
(۷ / ۱۱ / ۱۳۸۸ ) ليست رشته ها
(۷ / ۱۱ / ۱۳۸۸ ) دستورالعمل اصلاحات، تعديلات، بستن حساب ها، تهيه و تنظيم صورت هاي مالي در پايان سال1388
(۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۸ ) فرم ارزيابي و سنجش حوزه آمار و اطلاعات
(۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۸ ) گزارش استقرار نرم افزار آموزش
(۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ ) چهل و ششمين جلسه شوراي پژوهشي منطقه
(۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ ) شناسنامه عمراني
(۳ / ۱۰ / ۱۳۸۸ ) فرم مشخصات برگزیدگان پنجمین جشنواره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
(۲۳ / ۹ / ۱۳۸۸ ) دستور العمل پيش بيني بودجه سال 1389 دانشگاه آزاد اسلامي
(۱۹ / ۹ / ۱۳۸۸ ) پيش نويس بولتن آمار نيمسال اول 89-88
(۱۹ / ۸ / ۱۳۸۸ ) فرمهاي مخصوص اطلاعات خدمات اجتماعي و رفاهي حوزه معاونت دانشجويي
(۱۰ / ۸ / ۱۳۸۸ ) آمار كلي نيمسال اول 89-88
(۲۱ / ۷ / ۱۳۸۸ ) تهيه فايل اطلاعات مربوط به اموال منقول و غير منقول
(۱۹ / ۷ / ۱۳۸۸ ) فرمهاي جديد ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي
(۱۶ / ۷ / ۱۳۸۸ ) فرم اطلاعات پرسنل فناوري
(۷ / ۷ / ۱۳۸۸ ) آخرين فرم معرفي پژوهشگر برتر و مدير نمونه
(۵ / ۷ / ۱۳۸۸ ) فايل آمار رشته هاي منطقه هفت
(۱۲ / ۵ / ۱۳۸۸ ) برنامه های درسی دوره هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي
(۱۸ / ۴ / ۱۳۸۸ ) تقويم آموزش هاي كوتاه مدت منطقه هفت در سال 1388
(۸ / ۴ / ۱۳۸۸ ) فايل اكسس مربوط به اطلاعات معاونين واحدهاي منطقه هفت
(۳۱ / ۳ / ۱۳۸۸ ) شاخص‌هاي اداري و مالي موردنياز مجريان طرحهاي استراتژيك
(۱۸ / ۳ / ۱۳۸۸ ) شاخص‌ها و اطلاعات موردنياز مجريان طرحهاي استراتژيك
(۱۰ / ۳ / ۱۳۸۸ ) فرم استخدام هيات علمي
(۱۰ / ۳ / ۱۳۸۸ ) دريافت فايل مشخصات روسا و معاونين
(۱۰ / ۳ / ۱۳۸۸ ) دريافت فايل آمار اعضاي هيات علمي مازاد
(۱۰ / ۳ / ۱۳۸۸ ) فايل برنامه استراتژيك
(۱۰ / ۳ / ۱۳۸۸ ) فايل رزومه هيات علمي
(۱۰ / ۳ / ۱۳۸۸ ) دريافت فايل اطلاعات و آمار نيمسال دوم 88-87
(۱۰ / ۳ / ۱۳۸۸ ) دريافت فايل خلاصه عملكرد سال 87 و 86

كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دبيرخانه شوراي منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد. شرايط استفاده

طراحي و پشتيباني:كرمان وب